Stacks Image 587_79
Stacks Image 585_127
Stacks Image 585_124
Stacks Image 585_121
Stacks Image 585_118
Stacks Image 585_39
Stacks Image 585_36
Stacks Image 585_33
Stacks Image 585_46
Stacks Image 590

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany
osobních údajů

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:
BoardVision s.r.o., Stará 1202/62, Ústí nad Labem 400 01
Česká republika, kontaktní e-mail: mjanousek@boardvision.cz.
(společně dále též „BoardVision“ nebo „my“),

1. BoardVision správcem osobních údajů

BoardVision vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky BoardVision.

Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává BoardVision zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

BoardVision zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém BoardVision nebo navštíví naše webové stránky:

• informace, které uživatel vyplňuje v kontaktním formuláři jehož odesláním souhlasí s jejich zpracováním pro obchodní účely BoardVision;
• především pro zpracování nabídek a budoucí zasílání relevantních informací.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

2. BoardVision zpracovatelem osobních údajů

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty? BoardVision neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení v interní databázi kontaktů BoardVision, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

BoardVision nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

• společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
• společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující služby spojené s dodávkou, stavbou a údržbou nabízených produktů;
• společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv;
• společnosti poskytující služby v oblasti autentizace pomocí sociálních sítí.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu mjanousek@boardvision.cz.

©2021 Board Vision, s.r.o. | design Vítězslav Jančák – grafik a fotograf

Sledujte nás na Facebooku